Prihláška – Jesenný tábor

Prihláška

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)
v zmysle § 28 ods. 16 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Názov aktivity: Jesenný pobytový tábor (podľa výberu nižšie)
Pobytové miesto: (podľa výberu táboru nižšie)
Termín: Vyberte termín táboru z ponúkaných možností

Cena za 1 dieťa: 95,- EUR
Platí sa až po záväznom potvrdení tábora (v druhej polovici októbra)

Zodpovedný vedúci: Lenka Boboková, Ľubovnianska 10, Bratislava, telefonický kontakt: 0918 534 921.

Základné údaje o dieťati

Základné údaje o zákonnom zástupcoviMôžete zadať aj iný kontakt, napr. 0944 555 444 a 034/563 254
Zabezpečenie dopravy: autobusom
Miesto a čas odchodu: 28.10.2021 o 9:30 zo zadného parkoviska hypermarketu TESCO v Petržalke.
Miesto a čas príchodu: 31.10.2021 cca 14:00 k zadnému parkovisku hypermarketu TESCO v Petržalke.

Oboznámenie s rizikami, s ktorými pravdepodobne príde dieťa do styku:
Počas pobytu v tábore dieťaťu nie je dovolené bez súhlasu dozorujúceho pracovníka svojvoľne opúšťať priestory tábora. Zákonný zástupca sa oboznámil s Obchodnými podmienkami tábora zverejnenými na webovej stránke www.tramp-oz.sk a poučil dieťa o dodržiavaní povinností v nich uvedených.
Riziká: preprava autobusom, pohyb po komunikácii, stravovanie v jedálni, uštipnutie hmyzom, poranenie pri pohybových aktivitách, spálenie slnkom, strata osobných vecí.


Súhlasím aby sa moje dieťa zúčastnilo uvedeného tábora a tiež so zhotovovaním, uchovávaním, používaním a zverejnením fotodokumentácie, obrazovo zvukových záznamov a videodokumentácie z táborovej činnosti na webových stránkach organizátora tábora – Občianskeho združenia „TRAMP“,ako aj na iných materiáloch ním využívaných na propagáciu a informovanosť o táboroch.

Súhlasím s tým, aby Občianske združenie „TRAMP“,spracúvalo, spravovalo a archivovalo moje osobné údaje, ako aj osobné údaje môjho dieťaťa, uvedené v záväznej prihláške a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

Upozornenie pre rodičov:
• Rodič je povinný dieťaťu zabezpečiť vhodné oblečenie a obuv, pravdivo informovať o zdravotnom stave, pred odchodom osobne odovzdať dieťa zodpovednému vedúcemu poverenému organizačným zabezpečením.
• Dieťaťu nie je dovolené prinášať do tábora alebo na činnosti organizované organizátorom cenné predmety a predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Organizátor nezodpovedá za cenné predmety, ktoré si dieťa napriek zákazu prinesie a v prípade straty alebo poškodenia neberie na seba riziko náhrady.
• Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu prázdninovej činnosti z dôvodu počasia a pod.


Začiarknutím tohto políčka a odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami ktoré som si prečítal/a na <a href='https://tramp-oz.sk/obchodne-podmienky'>TOMTO ODKAZE</a>.