Obchodné  podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi  TRAMP, o.z., IČO: 421 371 28, so sídlom: Ľubovnianska 10, 851 07  Bratislava a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii pobytových táborov TRAMP, o.z. ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi TRAMP, o.z., IČO: 421 371 28, so sídlom: Ľubovnianska 10, 851 07 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.tramp-oz.sk, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom TRAMP, o.z. alebo vyplnením vytlačeného prihlasovacieho formuláru a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 30 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do pobytového tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne: bankovým prevodom – do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK02 0200 0000 0025 4946 2551 (VÚB banka , a.s.)

 1. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 30 pracovných dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.
 2. Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou kontakt@tramp-oz.sk

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: Prihlášku, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaje potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu, kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 2. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená elektronicky /e-mailom/ kontakt@tramp-oz.sk, prípadne telefonicky na +421 918 534 921.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Občianske združenie oprávnené  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 2. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 3. Telefonický kontakt – z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase, ktorý bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor. Výnimkou sú mimoriadne rodinné udalosti.
 4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu TRAMP, o.z. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.
 5. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ TRAMP, o.z.

 1. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu kontakt@tramp-oz.sk alebo poštou na TRAMP, o.z., so sídlom Ľubovnianska 10, 85107 Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 2. TRAMP, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 3. Ak je TRAMP, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky TRAMP, o.z.. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, TRAMP, o.z. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do občianskeho združenia TRAMP, o.z..
 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je Občianske združenie TRAMP, o.z. oprávnené písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré TRAMP, o.z. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
 3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
 4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.
 5. TRAMP, o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Občianskeho združenia TRAMP, o.z,. V takomto prípade TRAMP, o.z. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. TRAMP, o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. TRAMP, o.z. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak TRAMP, o.z. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 7. TRAMP, o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov TRAMP, o.z., prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 8. Rodič má právo písomne oznámiť Občianskemu združeniu TRAMP, o.z., že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom alebo poverenou osobou TRAMP, o.z. v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré TRAMP, o.z. so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje TRAMP, o.z. poplatok 10 Eur.

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

– v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
– storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
– v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

 1. Občianske združenie si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré občianske združenie nemalo možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Občianske združenie povinné vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto  zmenách  Občianske združenie operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ týmto udeľuje občianskemu združeniu TRAMP, o.z., so sídlom Ľubovnianska 10, 851 07  Bratislava, IČO: 421 371 28, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na pobytový tábor organizovaný TRAMP, o.z. a tiež fotografií a ilustračných videí z pobytového tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. TRAMP, o.z. je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu TRAMP, o.z. a jej aktivít.
 2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách občianskeho združenia TRAMP, o.z..
 3. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu TRAMP, o.z. sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.
 4. TRAMP, o.z. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 5. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany TRAMP, o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.
 2. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného TRAMP, o.z. vyhlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.02.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.